• HVN Vastgoedkeuring
 • HVN Bouwtechnische keuring
 • HVN Bouwtechnische inspectie

ALGEMENE VOORWAARDEN  HVN VASTGOEDKEURINGEN

Artikel 1 Begrippen en definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies.

- Opdrachtnemer: de ondernemer (zelfstandig bouwkundige) die de opdracht aanvaardt en de bouwtechnische keuring verricht of het bouwkundig advies uitbrengt.

- HVN vastgoedkeuringen: opdrachtnemer gevestigd te Drunen en ingeschreven bij de KvK onder nummer 17137480.

- Bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies: het visueel beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische staat van c.q. het geven van een bouwkundig advies met betrekking tot:

 • een individuele nieuwbouwwoning
 • een in aanbouw zijnde individuele woning 
 • een bestaande individuele woning
 • een individueel bestaand bedrijfspand
 • gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen in opdracht van een Vereniging van Eigenaren

in een rapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

1.2 Ten aanzien van de bouwtechnische keuring c.q. het bouwkundig advies geldt het volgende:

- Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de staat waarin het (gedeelte van het) pand zich op dat moment bevindt. Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek.

- Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies geeft geen indicatie over de waarde van het pand.

- Kostenramingen van herstel en/of veranderingen zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

- Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies is geen specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van het pand en/of aanbouw.

- Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies is geen controle op noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen.

- Bij een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies wordt geen hak-, breek- en sloopwerk verricht.

- Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies is geen afwezigheid van gebreken.

- Arbowetgeving (o.a. veilig werken op hoogte) kan op de bouwtechnische keuring c.q. het bouwkundig advies van invloed zijn.

 - Een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar tenzij anders overeengekomen.

1.3 Onder een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies wordt in ieder geval niet verstaan: 
- Controle of op basis van bestek, tekeningen en/of technische omschrijving is voldaan aan de koop-/ aannemingsovereenkomst; 
- Controle van niet-gereinigde beglazing; 
- Controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling); 
- Controle van geluidsisolatie en/of warmte-isolatie; 
- Controle van de gas-, water- en/of elektrische installatie; 
- Controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties; 
- Controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte; 
- Controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen; 
- Controle van kruipruimte, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten bouwtechnische keuringen c.q. bouwkundige adviezen.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het overeenkomen van de opdracht zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. Mocht er minder dan 14 dagen zitten tussen de opdracht en de uitvoering dan geldt dit recht tot maximaal 48 uur voor uitvoer van de opdracht. Wanneer u op dat moment al heeft betaald, krijgt u binnen 14 dagen uw betaling uitsluitend per
bank retourgestort.

Het herroepen van de opdracht is alleen mogelijk per e-mail of schriftelijk per post; in het laatste geval geldt dan de datum van binnenkomst bij HVN vastgoedkeuringen en niet de datum die u op
het schrijven aangeeft. Bij het intrekken van de opdracht vermeldt u de datum van de geplande uitvoer van de keuring, uw gegevens zoals vermeld op de opdracht, uw bankrekeningnummer (indien u eerder per bank heeft betaald, retourneren wij op het rekeningnummer waarvan de betaling is overgemaakt). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Indien u een beroep doet op het herroepingsrecht tot maximaal 48 uur voorafgaande aan de geplande opdracht maar buiten de gestelde termijn van 14 dagen, dan brengen wij u minimaal € 75,00 in rekening exclusief eventueel gemaakte kosten. Heeft u dan al betaald, dan brengen wij dit  bedrag in mindering op hetgeen u heeft betaald en storten het overige binnen 14 dagen retour.

Herroept u binnen de termijn van maximaal 48 uur voorafgaande aan de opdracht, dan brengen wij u minimaal € 150,00 in rekening exclusief eventueel gemaakte kosten. Heeft u dan al betaald, dan brengen wij dit bedrag in mindering op hetgeen u heeft betaald en storten het overige binnen 14 dagen retour.

Herroept u binnen 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, dan heeft u geen recht op vergoeding en bent u tot betalen verplicht.

Het herroepingsrecht vervalt :

- Indien u afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. 
- Indien er een schriftelijke overeenkomst is gesloten met een advies of overeenkomst op maat (ook wanneer geen gebruik van het advies wordt gemaakt of de koop niet doorgaat).
- Indien u niet binnen de gestelde termijn gebruik maakt van het herroepingsrecht op de diensten waarop het wel van toepassing is.

3.2 Opdrachtgever zorgt dat de opdracht of een onderdeel daarvan toegankelijk en betreedbaar is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht. Indien en voor zover de opdrachtnemer bepaalt dat het uitvoeren van de opdracht niet mogelijk is op basis hiervan kan de opdrachtnemer de opdracht weigeren zonder enige vergoeding aan de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft onverwijld verplicht zijn betaling uit te voeren aan de opdrachtnemer.

3.3 Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer, zo mogelijk in het bijzijn van de opdrachtgever, uitvoeren. Van de bouwtechnische keuring dan wel het bouwkundig advies maakt de opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid.

Artikel 4 Informatie

4.1 Indien u jonger bent dan 18 jaar is het u niet toegestaan om een opdracht aan HVN vastgoedkeuringen te verstrekken zonder schriftelijke goedkeuring en toestemming van een meerderjarige ouder, voogd of verzorger met bijgevoegd een kopie van een rijbewijs of paspoort.

4.2 Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt om uw opdracht aan HVN vastgoedkeuringen te kunnen uitvoeren en u geeft hier ook toestemming voor door middel van het aangaan van een overeenkomst met HVN vastgoedkeuringen. Door het aangaan van een overeenkomst en het verstrekken van een opdracht aan HVN vastgoedkeuringen geeft u toestemming aan HVN
vastgoedkeuringen en medewerkers om contact op te nemen met u en met de betreffende makelaar, eigenaar of verkoper van het object.

Wij zullen uw gegevens gebruiken op het rapport dat wij aan u of op uw verzoek aan derde partijen verstrekken. Door het aangaan van een overeenkomst met/opdracht aan HVN vastgoedkeuringen verklaart u hiermee akkoord te gaan en geeft u ons daarvoor toestemming.

4.3 Door het aangaan van een overeenkomst met HVN vastgoedkeuringen geeft u tevens toestemming om eventueel uw gegevens te gebruiken en te verstrekken aan alle partijen die noodzakelijk betrokken zijn of gedurende de loop van de opdracht noodzakelijk betrokken raken bij het uitvoeren van de opdracht die door u aan HVN vastgoedkeuringen is verstrekt. 

4.4 Zolang het fiscaal nodig is bewijs aan de belastingdienst te kunnen overleggen, hebben wij toestemming om uw gegevens te bewaren. Dit geldt ook wanneer wij enkel een afspraak met u hebben of hadden om ter plaatse een offerte/aanbieding op te stellen of uit te brengen of voor het bezoeken van u op een locatie zonder dat er een opdracht is overeengekomen. 

Artikel 5 Vergoeding en betaling

5.1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten bouwtechnische keuring of het bouwkundig advies zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief btw.

5.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de bouwtechnische keuring c.q. het bouwkundig advies.

5.3 Ingeval de opdracht wordt afgezegd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding bij opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de keuring worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

5.4 Het tarief is: het tarief dat geldt op de dag dat opdrachtgever aan HVN vastgoedkeuringen verzoekt om totstandkoming van een bouwtechnische keuring c.q. bouwkundig advies.

5.5 Betaling door opdrachtgever dient overeenkomstig de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Bij gebreke van specifieke condities, waaronder begrepen het niet kunnen innen van een eenmalige machtiging, zal opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur betalen.

5.6 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.5 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht .

5.7 Alle in redelijkheid door opdrachtnemer in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 6 Klachten

6.1 Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend aan HVN vastgoedkeuringen te Drunen.

6.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening van het rapport of na verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet-tijdig of niet-behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, zijnde ten hoogste € 500.000,00 per aanspraak.

7.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 8 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is
of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet-tijdig, niet-volledig of niet-behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 6 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar nadat die kennisgeving
had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden en door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever respectievelijk de opdrachtnemer.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

10.2 Op werkdagen zal opdrachtnemer opdrachtgever in geval van overmacht/ziekte onverwijld
informeren en zich inspannen om de opdracht alsnog uit te voeren op een later tijdstip.

10.3 Tijdens het bestaan van overmacht/ziekte hebben partijen het recht om de overeenkomst
te beëindigen. Tijdens overmacht/ziekte worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort.

10.4 De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van opdrachtnemer vanwege de overmacht/ziekte geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheersd door het Nederlands Recht.

11.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 12 Slotbepaling

12.1 De Algemene Voorwaarden treden in werking op 6-6-2016.

12.2 De Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven gedeponeerd.

 

Waarom HVN?

 • Onafhankelijk advies
 • Open werkwijze en communicatie
 • Snelle en gedegen dienstverlening
 • Eerlijk en net tarief
 • Kundig en betrouwbaar